ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ INFORMUJE

VÁHÁTE NAD ODKLADEM?

Pokud váháte, zda usilovat o odklad povinné školní docházky, doporučujeme vám:
  • Domluvte si konzultaci s naší školní psycholožkou Mgr. Michaelou Raškovou. Email je raskova.michaela@zssloup.net, telefon 777 036 544.
  • Poraďte se s budoucími učitelkami prvních tříd. V průběhu jara vaši mateřskou školu navštíví a uvidí děti při práci.
JAK POSTUPOVAT PŘI ODKLADU?
Podle novelizace školského zákona jste povinni o odklad požádat u zápisu (každoročně v dubnu; termín bude včas oznámen). Ředitel školy může povolit odklad tehdy, dostane – li souhlasné vyjádření pedagogicko psychologické poradny (PPP Blansko nebo Boskovice) nebo speciálně pedagogického centra a dětského lékaře nebo klinického psychologa.

V obou dokumentech musí být jasné doporučení odkladu povinné školní docházky dítěte z důvodu celkové školní nezralosti. Potvrzení je třeba do školy doručit v období zápisu, takže neváhejte s objednáním se na příslušném pracovišti.

TŘÍDA I PEDAGOG V POHODĚ

Tak jako na mnoha školách se i ve Sloupě po fázi příprav od září rozjedou třídnické hodiny.
Asi spolu budeme souhlasit, že v každé třídě dochází k mnoha událostem, které mohou silně ovlivnit jednotlivé žáky i kolektiv jako celek. Žáci i pedagogové mají, především na druhém stupni, velmi málo příležitostí se nerušeně a beze spěchu setkat, věnovat se tématům důležitým pro život kolektivu nebo řešit situace, které se ve třídě objeví. To se často odráží na kvalitě života třídy, jejích žáků i pedagogů. Zároveň žák, který se ve škole necítí dobře a bezpečně, není schopen z výukového hlediska využívat své možnosti.
Třídnická hodina je cílena především na rozvoj dobrých vztahů v kolektivu a tím současně na zvýšení výukových možností žáků. Zároveň by si měl žák ze školy odnášet nejen vědomosti, ale také dovednosti. A právě rozvoji sociálních, komunikačních a mnoha dalších dovedností jsou třídnické hodiny mimo jiné věnovány.
Velký smysl vidíme ve využití tohoto času na včasné odhalení a řešení aktuálních problémů třídy. Jsou-li potíže objeveny v počátcích, bývá jejich řešení snazší a často se také lze vyhnout závažnějším problémům. Mnohdy bylo na počátku velkých problémů jen drobné nedorozumění.
Z těchto a mnoha dalších důvodů vidíme třídnické hodiny jako velmi efektivní způsob práce s kolektivem.
A zkušenosti z jiných škol nám dávají za pravdu.

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY - CO TO JE A JAK NA NĚ

Pokud má vaše ratolest problém se zvládnutím učiva, může to být způsobeno i tím, že má poruchu učení, zdravotní znevýhodnění anebo nějaký stupeň postižení – tedy speciální vzdělávací potřeby.
Ve většině případů se s těmito problémy umíme dobře vyrovnat. Je však důležité, abyste i vy věděli, co je třeba dělat.
  • Navštivte Školní poradenské centrum ZŠ Sloup a informujte se o možnostech nápravy výukových problémů.
  • Další možností je návštěva Pedagogicko - psychologické poradny v Blansku (tel.: 516417431) anebo v Boskovicích (tel.: 516454178).
  • Všichni naši učitelé na prvním stupni a učitelé jazyků na druhém stupni mají odbornou specializaci týkající se nejčastějšího problému – poruch učení. Ostatní každoročně absolvují četné vzdělávací akce na toto téma.
  • Pokud nepomůže individuální přístup, zařazování doplňovaček místo diktátů, prodloužení času na splnění úkolu a jiné možnosti, můžeme na základě vaší žádosti a doporučení poradny vypracovat pro žáka individuální vzdělávací plán. Ten dává možnost redukce (snížení objemu) učiva.
  • Individuální vzdělávací plán můžeme doplnit také např. slovním hodnocením – dítě nebude mít na vysvědčení známky ale bude hodnoceno slovně, tedy opisem.
Tento výčet je pouze malou ukázkou činnosti Školního poradenského centra ZŠ Sloup. S našimi vyškolenými odborníky můžete řešit i podezření na šikanu, záškoláctví a nejrůznější patologické jevy.

TIPY A ODKAZY PRO DOMÁCÍ PROCVIČOVÁNÍ


Mapa stránek web: Mgr. Blanka Šenkýřová